Arhivă

Arhiva privind intervențiile AGVPS și ale asociațiilor afiliate în domeniul vânătorii și pescuitului recreativ-sportiv

Publicată la 2014/05/19 | Categorie : Arhivă
Interventii AGVPS în domeniul vânătorii

PDF Informare a Dir. Gen. Păduri privind afișarea gestionarilor fondurilor cinegetice

Răspuns dat IGP cu privire la arma de cal. 50 BMG
 • Către
                    Inspectoratul General al Poliţiei Române 
                 
    Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase               
    Domnului Comisar şef al Poliţiei Cristian Pintilescu

  Ref. adresă nr. 309224/SA/AD/20.02.2012

   

  Calibrul 50 BMG (Browing Militar Gun) a fost inventat de Browing la cererea şi pentru folosinţa armatei americane, în anul 1923. Despre acest calibru cunoaştem următoarele:

  • Este un calibru care foloseşte un glonţ conceput special pentru utilizare militară: perforarea blindajelor de tanc la peste 1 km distanţă, mitralierea avioanelor etc.;
  • Arma are un recul atât de puternic încât nu poate fi folosită decât pe biped, în alte condiţii putând crea probleme serioase umărului trăgătorului;
  • Comparativ cu alte calibre de armă cu glonţ concepute special pentru armată, proiectatul acestora are avantajul unei foarte bune stabilităţii pe traiectorie, chiar în condiţii de vânt puternic;
  • Prezentând avantajul unor abateri foarte mici de la traiectorie, glonţul de cal. 50 BMG a fost folosit şi de agenţii speciali, şi pentru tir la mare distanţă; performanţa unui lunetist, care a lovit un terorist la peste. 3000 m distanţă în Irak, nu pare să fie o simplă fabulaţie.

  Din cele prezentate succint mai sus, tragem concluzia că acest calibru este de folosinţă militară. Nu cunoaştem să aibă altă utilizare în Europa, iar în America, folosinţa sa la vânătoare este controversată şi redusă la un număr mic de persoane. Avem informaţii că în Statul California, din SUA, calibrul 50 BMG a fost interzis in totalitate pentru uz civil.

  În plus, arma de cal. 50 BMG extrem de grea pentru a putea fi considerată arma de vânătoare (pe care vânătorul să o poarte o zi întreagă în spate), nu are o conformaţie corespunzătoare pentru vânătoare, iar sistemele mecanice de ochire nu sunt adaptate pentru tirul la ţinte „orizontale” şi relativ mici.

  Efectul glonţului tras de la distanţe mici este distrugător, depreciind grav carnea şi blana vânatului, contravenind sub acest aspect eticii vânătoreşti şi unui argument decisiv pro-vânătoare, acela de a da o folosinţă cărnii şi blănurilor vânatului. Nici unui vânător care se respectă şi respectă vânatul şi etica vânătorească nu poate găsi o folosinţă acestei arme, cu care se mutilează sau distruge vânatul.

  Din considerentele arătate arma de cal. 50 BMG nu poate fi acceptată în România, prin excepţie faţă de celelalte state europene, ca armă de vânătoare.

  În România, posibilitatea stabilirii calibrelor armelor ce se pot utiliza la vânătoare există. Temeiul legal îl constituie art. 6 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 407/2006, actualizată, care dă dreptul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, acum MMP, să stabilească, împreună cu Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiile armele şi categoriile de muniţii care se pot folosi la vânătoare în România. Ordinul actual al MADR dat în acest sens care a înlocuit precedentul ordin mult mai detaliat, nu mai este, după cum s-a dovedit, de actualitate.

  În aceste condiţii se impune un alt ordin al MMP în care să fie normalizată situaţia, prin stabilirea concretă a categoriilor de arme şi muniţii ce pot fi utilizate la vânătoare în România.

  Problema se va supune dezbaterii Consiliului AGVPS din România, pentru a fi făcută o propunere în acest sens, autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

  Cu stimă.
  Director general,
  Dr. ing. Neculai Şelaru

Notificarea MMP privind ilegalitatea atribuirii a 13 fonduri cinegetice din Delta Dunării

Către

                  Ministerul Mediului şi Pădurilor

                  Domnului Ministru László BORBÉLY

Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România (A.G.V.P.S.), cu sediul în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 128, sector 2, persoană juridică de utilitate publică înregistrată în Registrul Special al Fundaţiilor şi Asociaţiilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 cu nr. 4/31 mai 2000 şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial cu nr. 1561/A/2000, tel. 021-314.36.07, fax: 021-313.68.04 şi E-mail: agvpsrom@yahoo.com, C.I.F. nr. RO 24251140, reprezentată legal prin dr. ing. Neculai Şelaru – Director general,

la solicitarea, în numele şi pentru AJVPS Tulcea, cu sediul Tulcea, str. Isaccei, nr. 10, Complex, cod 820169, jud. Tulcea şi pentru AJVPS Constanţa, cu sediul în Constanţa, str. Baba Novac nr. 1, bl. L/118, jud. Constanţa,

vă aducem la cunoştinţă că modalitatea prin care aţi decis să deposedaţi AJVPS Tulcea şi AJVPS Constanţa de gestionarea celor 13 fonduri cinegetice din teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în condiţiile în care contractele de gestionare au expirat în cursul lunii octombrie 2011, este profund nelegală şi păgubitoare pentru aceste asociaţii, ceea ce ne obligă să vă

 

NOTIFICĂM

 

pentru a respecta întocmai legea, în privinţa atribuirii legale în gestionare a fondurilor cinegetice la care am făcut referire de a renunţa la încălcarea acesteia, prin punerea în aplicare a intenţiei de trecere a celor 13 fonduri cinegetice din gestionarea AJVPS Tulcea şi AJVPS Constanţa, în gestionarea RNP Romsilva.

 

În fapt, la solicitările noastre anterioare, înregistrate la MMP sub numerele 71297/16.01.2012 şi 72232/20.02.2012, ne-aţi transmis cu întârziere răspunsul dvs. nr. 105/LB/02.03.2012, prin care ne comunicaţi doar decizia de a soluţiona, dar altfel decât prevede legea, una dintre problemele ridicate. La celelalte nu aţi binevoit să ne comunicaţi punctul dvs. oficial de vedere.

În legătură cu intenţia dvs. de preluare a celor 13 fonduri cinegetice, pentru care AJVPS Tulcea şi AJVPS Constanţa au calitatea de gestionari consacraţi, şi de predare temporară a acestora către RNP Romsilva, vă reiterăm nelegalitatea evidentă a acestei intenţii, dar şi prejudiciile ce se pot aduce celor două asociaţii şi RNP Romsilva prin punerea în aplicare a acesteia.

1. Nelegalitatea „descărcării foştilor gestionari de gestiunea celor 13 fonduri cinegetice din cuprinsul RBDD ale căror contracte de gestionare au încetat în cursul lunii noiembrie 2011 şi încredinţarea lor temporară Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, în temeiul art. 12 alin. (8) din Legea Vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare”.

Nelegalitatea încredinţării temporare, mai înainte de parcurgerea procedurii de atribuire, care include etapa scoaterii la licitaţie, rezultă din chiar art. 12 alin. (8) din Legea nr. 407/2006, actualizată, pe care îl invocaţi. Sintagma de la sfârşitul prevederii „…, continuându-se procedura de scoatere la licitaţie”, este cât se poate de clară din acest punct de vedere.

Dacă totuşi mai aveţi îndoieli în privinţa interpretării forţate (în fals) a textului legii, pentru a face posibilă încredinţarea temporară precizată, vă rugăm să aveţi în vedere şi alte prevederi ale reglementărilor actuale în acest sens şi anume:

 • art. 12 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, actualizată – „Pe perioada de încetare a contractului de gestionare anterior şi până la preluarea efectivă în gestionare de către noul gestionar a fondului cinegetic în baza noului contract de gestionare, gestionarea  fondului cinegetic se asigură de fostul gestionar”;
 • art. 12 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, actualizată – „Pe durata prevăzută la alin. (2) drepturile şi obligaţiile gestionarului sunt cele prevăzute în contractul de gestionare anterior;
 • art. 12 alin. (5) din Regulamentul anexa la Ordinul nr. 1221/2010 – „În cazul în care un fond cinegetic nu a putut fi atribuit conform prevederilor alin. (3) şi (4)  (care se referă la organizarea licitaţiei), fauna cinegetică de pe acestea se încredinţează pentru gestionare administratorului pădurilor proprietate publică a statului, în condiţiile legii, continuându-se procedura de scoatere la licitaţie până se asigură atribuirea conform prezentului regulament;
 •  art. 17 alin. (1) din Regulamentul anexă la Ordinul nr. 1221/2010 – „Predarea-primirea gestiunii faunei cinegetice din fondurile cinegetice care au făcut obiectul atribuirii se face în termen de maximum 30 de zile după încheierea contractului de gestionare, ….”.

 

Din coroborarea prevederilor reglementărilor precizate rezultă, fără nici o posibilitate de interpretare, obligativitatea rămânerii fondurilor de vânătoare, pentru care contractele s-au încheiat din orice motive, în gestionarea foştilor gestionari, până la încheierea noului contract de gestionare cu noul gestionar, şi posibilitatea încredinţării temporare a gestionării fondurilor cinegetice către RNP Romsilva doar după parcurgerea procedurii de atribuire, finalizată prin licitaţie publică, şi doar în situaţia neadjudecării acestor fonduri.

Aşadar, procedura de încredinţare temporară a gestionării celor 13 fonduri cinegetice din teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, către RNP Romsilva, este ilegală şi fără precedent în România, deoarece nici odată până acum nu s-a procedat în acest mod, în situaţia foarte multor fonduri cinegetice neatribuite în termenul de 60 de zile prevăzut de lege.

În judecarea situaţiei mai trebuie avut în vedere şi tratamentul oarecum discriminatoriu al asociaţiilor care au contracte în derulare, pe teritoriul RBDD, comparativ cu asociaţiile la care contractele au expirat în luna octombrie 2011.

 

2. Prejudicii ce pot a fi aduse AJVPS Tulcea, AJVPS Constanţa şi RNP Romsilva

Prin încredinţarea nelegală şi temporară, de către MMP, a gestionării celor 13 fonduri cinegetice din teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării către RNP Romsilva, AJVPS Tulcea şi AJVPS Constanţa pierd calitatea de gestionar consacrat, aşa cum este definită această calitate în art. 1 lit. l) din Legea nr. 407/2006, actualizată, fiindcă  contracte de gestionare anterioare atribuirii devin contractele de încredinţare temporară a fondurilor cinegetice către RNP Romsilva. În această speţă, prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 407/2006, actualizată, este şi mai clar, referindu-se la dreptul de atribuire directă a fondurilor cinegetice doar către organizaţiile vânătoreşti care la data atribuirii acestora le gestionează.

Pierderile enorme ale AJVPS Tulcea şi AJVPS Constanţa – din punct de vedere social şi economic – rezultă din pierderea, în aceste condiţii, a dreptului său de a beneficia de atribuirea directă a 5 fonduri cinegetice + 50% din cele rămase neatribuite, în condiţiile art. 8 alin. (2) lit. b) pct. 1 şi art. 8 alin. (4) din Legea nr. 407/2006, actualizată.

Pierderi materiale va înregistra şi RNP Romsilva, regie cu capital integral de stat, care va fi obligată să angajeze câte un paznic de vânătoare pe fiecare fond cinegetic preluat temporar în gestionare şi să facă şi alte cheltuieli, fără nici un drept de recuperare a lor, în condiţiile interzicerii vânătorii în Delta Dunării. În plus, RNP Romsilva nu poate beneficia de atribuirea directă prevăzută de art. 8 alin. (2) lit. b) pct. 1 şi 3 din Legea nr. 407/2006, actualizată, deoarece nu are calitatea de organizaţie vânătorească (pct. 1), şi nici de prevederea art. 8 alin. (2) lit. b) pct. 3, deoarece nu gestionează aceste fonduri în prezent, iar dacă i se face favoarea atribuirii temporare a gestionării, se face cu încălcarea legii.

În concluzie, intenţia dvs. de încredinţare temporară, în favoarea RNP Romsilva, a gestionării celor 13 fonduri cinegetice din teritoriul BRDD este nelegală şi păgubitoare pentru AJVPS Tulcea şi AJVPS Constanţa, pe de o parte, şi pentru RNP Romsilva, pe de altă parte, cu implicaţii asupra bugetului de stat şi asupra intereselor membrilor vânători ai AJVPS Tulcea şi AJVPS Constanţa, cărora li se afectează în mod direct dreptul de liberă asociere şi de folosire a resurselor naturale regenerabile locale.

Având în vedere cele mai sus precizate, vă rugăm Domnule Ministru:

 • să revocaţi dispoziţia de încredinţare temporară a gestionării „celor 13 fonduri cinegetice din cuprinsul RBDD ale căror contracte de gestionare au încetat în cursul lunii noiembrie 2011 şi de încredinţare a lor temporară Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva”,
 • să lăsaţi gestionarea acestor fonduri cinegetice în responsabilitatea actualilor (foştilor) gestionari până la încheierea noilor contracte de gestionare cu noii gestionari, nominalizaţi în urma aplicării procedurii de atribuire;
 • să procedaţi la atribuirea acestor fonduri în condiţiile legii.

Vă mai rugăm, Domnule Ministru, să consideraţi prezenta NOTIFICARE ca fiind PLÂNGERE PREALABILĂ prevăzută de art. 1 şi 7 din Legea nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ.

În drept, ne întemeiem prezenta plângere pe dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ.

 

 

Director general,                                                    Consilier juridic,

Dr. ing. Neculai Şelaru                                           Adrian Datcu

Interventii ale AGVPS în domeniul pescuitului recreativ-sportiv

PDF Scrisori către MADR privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ-sportiv
PDF Regulament privind practicarea pescuitului recreativ-sportiv în apele administrate de Romsilva

 • PDF
  Textul complet al protocolului
 • PDF Documentația de autorizare a asociațiilor de pescuit recreativ-sportiv pe zone de pescuit în ape de munte
 • PDF Regulament pescuit sportivi în apele de munte
 • PDF Procedura de atribuire a zonelor de pescuit, a organizațiilor de pescuit legal constituite și de încheiere a contractelor pentru protecția, conservarea și exploatarea prin pescuit recreativ-sportiv a resurselor acvatice vii din apele de munte
 • PDF Adresa ANPA referitoare la Protocolul de delegare a administrării resurselor acvatice vii
 • PDF Adresa RNP referitoare la suspendarea Procedurii de atribuire a zonelor de pescuit din apele de munte
Interventii ale asociațiilor afiliate în domeniul vânătorii
 • PDF
Interventii ale asociațiilor afiliate în domeniul pescuitului
 • PDF