Permis de vânătoare

1. Cum se poate deveni vânător ?

Răspunsul nu este la fel de simplu precum întrebarea. Pentru început, doritorul trebuie să se adreseze unei asociaţii care are în gestionare fonduri cinegetice. De preferat, asociaţiei care gestionează fondul cinegetic în care aceasta doreşte să-şi desfăşoare, în viitor, activitatea de vânător. Dacă asociaţia respectivă are locuri libere şi dacă solicitantul are împliniţi cel puţin 17 ani, primeşte cererea tip, completată de cel în cauză, îi comunică acceptul şi îl repartizează la o grupă de vânători, ţinând seama de eventuala preferinţă a solicitantului, pentru efectuarea stagiaturii. În perioada de cel puţin un an de stagiatură, candidatul trebuie să-şi însuşească un minim de cunoştinţe teoretice şi practice necesare viitorului posesor de armă de vânătoare, care trebuie să ştie: când, cum şi unde poate face uz legal de aceasta.Urmează un examen de vânător, pe baza unui dosar complet întocmit de candidat împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai asociaţiei vânătoreşti, la care trebuie făcută dovada însuşirii minimului e cunoştinţe despre care s-a făcut vorbire, iar după promovarea examenului, eliberarea permisului de vânătoare şi repartizarea vânătorului într-o grupă, care are în responsabilitate gestionarea unui fond cinegetic. Obţinerea permisului de armă constituie o altă etapă. Mai înainte trebuie absolvit însă şi un curs special de cunoaştere a armamentului şi muniţiei de vânătoare, precum şi a legislaţiei în materie.
Precizări privind aspectele succint prezentate se pot găsi în art. 28 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, actualizată şi Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânătoare – anexa nr.1 la Ordinul MADR nr. 539/2008.

2. Ce condiţii trebuie îndeplinite de cetăţenii străini, din ţările UE, pentru a putea practica vânătoarea în România?

Cetăţenii străini din ţările UE, ca şi cetăţenii străini din alte ţări în care vânătorii români sunt acceptaţi la vânătoare, pot practica vânătoarea în România, la invitaţia unor gestionari de fonduri cinegetice, în baza permiselor temporare de vânătoare şi a autorizaţiilor eliberate de acestea. Pentru a li se putea elibera permise temporare de vânătoare, cetăţenii străini în cauză, trebuie să facă dovada calităţii de vânător în ţara de domiciliu, să posede permise de armă şi să fie asiguraţi împotriva accidentelor de vânătoare.

3. Ce condiţii trebui să îndeplinească un cetăţean străin, membru al unui stat UE, pentru a putea dobândi permis de vânătoare permanent în România?

Cetăţeanul străin în cauză, fie că este cetăţean al unui stat UE fie că nu, trebuie să aibă domiciliul sau rezidenţa în România şi să îndeplinească, cumulativ, condiţiile legii pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent (să aibă minim 18 ani, să fi efectuat un an stagiatură, să fi luat parte la o instruire practică într-un poligon, să fi absolvit examenul de vânător şi să nu fi săvârşit infracţiuni cinegetice în ultimii 3 ani).

4. În ce situaţie se găseşte un membru vânător care nu şi-a preschimbat, în termenul prevăzut de Ordinul nr. 539/2009, permisul de vânătoare?

Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, permisul de vânătoare permanent atestă dreptul titularului de a practica vânătoarea în condiţiile legii. Per a contrario, se subînţelege că un membru vânător care, din varii motive, nu posedă un permis de vânătoare permanent nu poate practica vânătoarea în România. Nu poate practica vânătoarea nici dacă posedă vechiul model de permis de vânătoare, pe care nu l-a preschimbat în termenul de valabilitate a acestuia (maxim un an de la publicarea Ordinului nr. 539/2009).

5. Care dintre asociaţiile vânătoreşti la care un membru vânător este înscris îi poate elibera permisul de vânătoare permanent, precizat de Ordinul nr. 539/2009?

Potrivit Constituţiei şi dispoziţiilor legale în materie, fiecare vânător are dreptul de a se asocia în câte organizaţii de vânătoare doreşte. Oricare dintre asociaţiile la care este membru îi poate preschimba permisul de vânătoare model vechi, a cărei valabilitate a expirat, în data de 2 sept. 2010, dar numai cu reţinerea obligatorie a acestuia. Aceasta pentru a evita situaţia eliberării mai multor permise de vânătoare permanente aceluiaşi vânător, de către mai multe asociaţii în care este cotizant.

6. Cum poate dobândi un vânător un nou permis de vânătoare permanent în cazul pierderii celui anterior?

Vânătorul care şi-a pierdut permisul de vânătoare permanent trebuie să-l declare nul, prin publicare în Monitorul Oficial al României – Partea III-a. În baza dovezii acestei publicări şi a unei declaraţii date pe propria răspundere redat în model,(anexa 3 la Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 539/2009) poate solicita, uneia dintre asociaţiile vânătoreşti în care este înscris ca membru, un nou permis de vânătoare permanent.Asociația căruia se adresează, comandă un “permis de vânătoare permanent” nou, la una din societățile comerciale cu experiență în materie și prețuri convenabile, pe care îl eliberează solicitantului. De exemplu, S.C ADC SRL,cu sediul în Vaslui.

7. De unde poate obține un vânător un talon de asigurare pentru eventualele accidente de vânătoare?

Talonul de asigurare pentru accidente de vânătoare este distribuit gratuit, de către AGVPS din România, tuturor membrilor vânători ai asociaților afiliate. Asociațiile de vânătoare afiliate la AGVPS elibereză acest talon odată cu încasarea cotizației de membru. Talonul este valabil un an, în toate fondurile cinegetice din România, iar un vânător chiar dacă este membru la mai multe asociații vânătorești, nu are nevoie decât de un singur astfel de talon. Atenție însă, că talonul în discuție este valabil doar cu cotizația achitată la zi și este obligatoriu pentru a putea practica vânătoarea.

Puteţi trimite întrebările dvs. la adresa agvpsrom@yahoo.com