Legislaţie specifică

Legislație în domeniul vânătorii

 • PDF Legea 407/2006 legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic, actualizată.

Legislație în domeniul pescuitului și acvaculturii

Legislație privind armele și munițiile

Legislație complementară

 • PDF Legea 82/1993 legea biosferei Deltei Dunări, cu modificări și completări;
 • PDF Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificări și completări;
 • PDF Legea 554/2004 Legea contenciosului administrativ,cu modificări și completări;
 • PDF Legea 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,cu modificări și completări;
 • PDF Legea 115/1999 privind responsabilitatea ministerială,cu modificări și completări;
 • PDF Ordonanța de urgență 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,actualizată prin Legea 49/2011;
 • PDF Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
  ,versiune actualizată la data de 16.06.2012;
 • PDF O.G nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,versiune actualizata la data de 29/07/2012;
 • PDF Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică,versiune actualizata la data de 01/10/2011;
 • PDF Legea 195/2001 privind Legea voluntariatului,;

Reglementări subsidiare legii vânătorii

 • PDF Hotărârea nr.1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, rămasă fără temei legal;
 • PDF Ordin 1221/2010 privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, modificat și completat prin Ord. 2265/2010 (versiune actualizată);
 • PDF Ordin353/2008 privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii;
 • PDF Ord.219/2008 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare,modificat și completat prin Ord.1431/2011(versiune actualizată);
 • PDF Ordin 539/2009 actualizată privind aprobarea regimului permiselor de vânătoare;
 • PDF Ord.193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare,modificat și completat cu Ord.1255/2012(versiune actualizată);
 • PDF Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Naţional
  de Vânătoare;
 • PDF Ord.216/2008 privind aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor de vânătoare,modificat și completat cu Ord.294/2010;
 • PDF Ord.282/2003 privind aprobarea Criteriilor tehnico-profesionale ce trebuie îndeplinite de persoanele care urmează să fie angajate de gestionarii fondurilor de vânătoare pentru asigurarea pazei fondurilor de vânătoare;
 • PDF Ord.540/2009 privind aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006;

Reglementări subsidiare legii pescuitului

Directive europene

Convenții internaționale

 • PDF Convenție asupra zonelor umede, de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar, la 2 februarie 1971, sub egida UNESCO și amendată prin Protocolul de la Paris, din 3 decembrie 1982
 • PDF Legea nr. 58/ 13.07.1994 pentru ratificarea Convenției privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro, la 5 iunie 1992
 • PDF Legea nr.69/ 15.07.1994 pentru aderarea României la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție, adoptată la Washington, la 3 martie 1973